VDO Highlight

You are here: Home
ในโอกาสเฉลิมฉลองสุวรรณสมโภชครบรอบ 50 ปี ในการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดาอัลเบิร์ต ลอเรนซ์ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จึงได้จัดสรรพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป