VDO Highlight

You are here: Home

ในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ" ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป