VDO Highlight

You are here: Home

วัตถุประสงค์

กำหนดการประชุม

“ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2560”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 

ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ


09.00 น. - 09.30 น.     ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

09.45 น. - 10.30 น.     นายเดชา   วีระพัฒนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชี้แจง รายละเอียดการรับทุนฯ และการเขียนสัญญา

10.30 น. - 10.45 น.    ถาม-ตอบ

10.45 น. - 11.30 น.     นายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง กรรมการนักศึกษาทุนการศึกษา / เยาวชนดีเด่น กทม. ปี 2556 และปี 2559 อธิบายเรื่องการทำงานบริการสังคมและการปฏิบัติตัวเป็นนักศึกษาทุนฯ

11.30 น. - 12.00 น.     ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา, f.s.g. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

12.00 น.                     จบการประชุม