VDO Highlight


You are here: Home

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าประชุมและรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

"โปรดแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา"

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะผู้ที่เข้าประชุมและส่งเอกสารสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องชำระค่าแรกเข้า และ/หรือ ค่าเรียนปรับพื้นฐาน และต้องเข้าปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Introduction Program) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ที่ศูนย์กีฬา John Paul II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ถ้าคณะที่ท่านเลือกเข้าศึกษาเป็นคณะที่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (วันและเวลาของการสอบวิชาเฉพาะ ขึ้นอยู่กับคณะที่ท่านสมัครเข้าศึกษา สอบถามที่ 02-7191919) ในกรณีที่ท่านสอบไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะที่มีการสอบวิชาเฉพาะดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะมอบสิทธิในการให้ทุนการศึกษาในคณะที่ไม่มีการสอบวิชาเฉพาะ (ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะ)


ประกาศ!! 28 ก.พ. 2561 กำหนดการทุนการศึกษา ประจำปี 2561


ประกาศ!! 12 มี.ค. 2561 ผลการพิจารณา ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เรียงตามชื่อ-นามสกุล)


ประกาศ!! 14 มี.ค. 2561 คะแนนสอบ ทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน-ศูนย์สอบภูมิภาคและศูนย์สอบพิเศษ) (เรียงตามชื่อ-นามสกุล)


ประกาศ!! 21 มี.ค. 2561 คะแนนสอบ ทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน-ศูนย์สอบส่วนกลาง) (เรียงตามชื่อ-นามสกุล)


ประกาศ!! 21 มี.ค. 2561 ผลการพิจารณา ทุน AU The Creator of Tomorrow (เรียงตามชื่อ-นามสกุล)