VDO Highlight

You are here: Home

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติครบรอบ 45 ปี ในปี 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

*  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเปิดรับสมัคร ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558