VDO Highlight

You are here: Home

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติครบรอบ 45 ปี ในปี 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชื่อว่า "ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

*  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเปิดรับสมัคร ทุน 45 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

 

* มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศผลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการพิจารณา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ การประกาศผล อาจมีข้อมูลในส่วนรหัสนักศึกษาและคณะคลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้สมัครบางท่านใส่ "รหัสนักศึกษาและคณะ" ในระบบออนไลน์ ไม่ตรงกับที่ได้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะยึดรหัสนักศึกษาและคณะในการมอบทุนการศึกษาจากข้อมูลที่ผู้สมัครขอรับทุนฯ ได้สมัครเรียนในระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย