VDO Highlight

You are here: Home

ตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ประกาศให้มีการจัดสรรพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองสุวรรณสมโภชครบรอบ 50 ปี ในการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดาอัลเบิร์ต ลอเรนซ์ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมพร้อมมอบสัญญาทุนฯ แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว และกำหนดส่งสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้วนั้น

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่

http://www.scholarship.au.edu/images/stories/pdf/contact.pdf

อนึ่ง ผู้ที่ปรากฏในหมายเหตุว่าขาดเอกสารใดๆ ให้ดำเนินการส่งเพิ่มเติมภายใน 30 เมษายน 2559