VDO Highlight

You are here: Home

ในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยใช้ชื่อว่า "ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

*  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศผลการพิจารณา ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น.