VDO Highlight


You are here: Home

วัตถุประสงค์

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป


ประกาศ!! 6 ก.พ. 2561 กำหนดการทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศ!! 16 ก.พ. 2561 ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค AU The Creator of Tomorrow (ประเภท สอบแข่งขัน)

ประกาศ!! 16 ก.พ. 2561 รายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภท สอบแข่งขัน) และศูนย์สอบ (เรียงตามชื่อ-นามสกุล)