VDO Highlight

You are here: Home คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้

3. เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
Last Updated ( Wednesday, 07 October 2015 13:38 )