VDO Highlight

You are here: Home คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้

3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
Last Updated ( Friday, 28 October 2016 16:35 )