VDO Highlight

You are here: Home คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF
  1. เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว (ใช้ในการกรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนฯ ทางอินเตอร์เน็ต)
  2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
  3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  4. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
  6. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
  7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ยื่นขอผ่านโรงเรียนต้นสังกัดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน
  8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มายื่นขอโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
Last Updated ( Friday, 22 August 2014 09:12 )