VDO Highlight


You are here: Home ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E-mail Print PDF

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิให้แก่โรงเรียนที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
 • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจาณณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ ดังนี้

                           "ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

                           สำนักทะเบียนและประมวลผล

                           มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

                           592/3 ซ.รามคำแหง 24

                           แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ

                           กรุงเทพฯ 10240

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
Last Updated ( Tuesday, 14 November 2017 11:13 )