VDO Highlight


You are here: Home ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

E-mail Print PDF

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน) ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
  • ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ        มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • ศูนย์สอบภาคเหนือ                     จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์
  • ศูนย์สอบภาคกลาง                     จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี                                                                  จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม
  • ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี
  • ศูนย์สอบภาคตะวันออก                จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี
  • ศูนย์สอบภาคใต้                         จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต
 •  ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Last Updated ( Thursday, 01 February 2018 15:39 )