VDO Highlight

You are here: Home ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ณ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

2. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

4. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่งไฟล์ประวัติและผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้สิทธิแก่โรงเรียนที่จะกำหนดขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน

6. โรงเรียนส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

    6.1 จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน

    6.2 แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุน

    6.3 แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ www.scholarship.au.edu จากข้อ 3.)

7. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu

ถ้าผู้สมัครขอรับทุนฯ ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในข้อ 3 ถึงแม้นว่าจะผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาก็จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา

8. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยจะแจ้งเวลาการประชุมในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu และจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับมายื่นที่ห้องประชุมด้วย

 

ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ ดังนี้

"ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

 

Last Updated ( Friday, 28 October 2016 16:36 )