VDO Highlight

You are here: Home ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF
 1. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ได้รับจากการสมัครเรียน)
 2. นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงานของท่าน เช่น  ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย)
 3. โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้
  • จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน
  • ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามที่อยู่ ดังนี้
   สำนักทะเบียนและประมวลผล
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   ซ. รามคำแหง 24 
   แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้
  คณะทางสายศิลป์ คณะทางสายวิทย์
  คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ*** -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร) -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -  สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์** คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์ -  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  -  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  -  สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
  -  สาขาภาษาจีนธุรกิจ -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  -  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  -  สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า*** -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  คณะนิติศาสตร์ -  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***
  -  สาขาวิชาการโฆษณา -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
  -  สาขาวิชาการแสดง -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
  -  สาขาวิชาสื่อสารผ่านสื่อใหม่ -  สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)
  -  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ -  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)
  -  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***
  -  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***
  คณะดนตรี***

  หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

                 **ผู้สมัครขอรับทุนฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร) จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

               ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
 4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษา ใช้ในการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ไม่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 5. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu
 6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu
 7. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุนเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง ผ่าน ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu และจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้ 
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 10 April 2015 14:27 )