VDO Highlight

You are here: Home ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1. ชำระค่าสมัครฯ จำนวน 500 บาท ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 (ตรวจสอบปฎิทินการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดได้ที่ www.admissions.au.edu)

2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

    2.1 หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

    2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้ 

คณะทางสายศิลป์ คณะทางสายวิทย์

คณะบริหารธุรกิจ                                                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***                 -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)                                     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**                 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์                                                            -  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                          -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ                                          -  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

-  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                -  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

-  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                             คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

-  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า***                   -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะนิติศาสตร์                                                               -  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะนิเทศศาสตร์***                                                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***

-  สาขาวิชาการโฆษณา                                                    -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

-  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์                                            -  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

-  สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่                                       -  สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

-  สาขาวิชาการแสดง                                                       -  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

-  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***

-  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***

คณะดนตรี***

หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

               *คณะที่ขอรับทุนการศึกษาต้องตรงกับคณะที่สมัครเข้าศึกษา

             **คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร)

           ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่กำหนด จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้ (ตรวจสอบปฎิทินการสอบวิชาเฉพาะได้ที่ www.admissions.au.edu)
Last Updated ( Tuesday, 03 November 2015 13:17 )