VDO Highlight

You are here: Home ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF

1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

    2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ 

    2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)

 

คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

คณะทางสายศิลป์                                                             คณะทางสายวิทย์

- คณะบริหารธุรกิจ                                                               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***              - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)                                     - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**                   คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์                                                                  - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                               - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ                                               - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                      - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                                   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์                                                                     - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะนิเทศศาสตร์***                                                           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

- สาขาวิชาการโฆษณา                                                          - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์                                                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***

- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่                                          - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

- สาขาวิชาการแสดง                                                             - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***                                  - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

-  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***                        - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

คณะดนตรี***

หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

               **ผู้สมัครขอรับทุนฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร) จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

             ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
Last Updated ( Wednesday, 26 October 2016 11:40 )