VDO Highlight


You are here: Home ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด

2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

    2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ 

    2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)


คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

คณะทางสายศิลป์                                                             คณะทางสายวิทย์

คณะบริหารธุรกิจ                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***                  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)                                      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์                                                             - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                            - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ                                            - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                               คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์                                                                - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะนิเทศศาสตร์***                                                       - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

- สาขาวิชาการโฆษณา                                                     - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์                                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***

- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล                                     - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

- สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง                   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***                                 - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

-  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***                        - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

คณะดนตรี***

หมายเหตุ    *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

               **ผู้สมัครขอรับทุนฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร) จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับสมัครก่อน จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

             ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

Last Updated ( Monday, 27 November 2017 09:03 )