VDO Highlight

You are here: Home ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF
 1. ชำระค่าใบสมัครฯ พร้อมคู่มือการศึกษา จำนวน 500 บาท ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558
 2. กรอกข้อความในใบสมัครฯให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่  ที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  • หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 ภาคการศึกษา)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร พร้อมชำระเงินจำนวน 500 บาท ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร ณ ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)
Last Updated ( Friday, 22 August 2014 09:35 )