VDO Highlight

You are here: Home เงื่อนไขการให้ทุน

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิของผู้ที่ได้รับการประกาศได้รับทุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด

2. มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา) หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

3. ระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา

4. “ผู้รับทุน” จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจมีการเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ โดยจะแจ้งให้ทราบในการประชุม

5. ในระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้

     5.1 หน่วยกิตสะสมที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด

     5.2 “ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต และ/หรือ รายวิชาที่มีหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งที่มีหน่วยกิตและที่ไม่มีหน่วยกิต หาก “ผู้รับทุน” เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) รายวิชาใดๆ

     5.3 “ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป

     5.4 ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

     5.5 ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีไปศึกษายังต่างประเทศ หรือค่าหน่วยกิตของรายวิชาใดๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าโครงงาน และค่าธรรมเนียมวิชาฝึกฝนทักษะทางดนตรี (แบบตัวต่อตัว)

6. ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

7. มหาวิทยาลัย จะบอกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผู้รับทุนฯ” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
Last Updated ( Friday, 28 October 2016 16:35 )