VDO Highlight

You are here: Home เงื่อนไขการให้ทุน

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

ข้อ 1 "ผู้ได้รับทุน" จะได้รับการยกเว้น โดยไม่ต้องชำระเฉพาะค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ซึ่ง "ผู้รับทุน" จะต้องผู้รับผิดชอบชำระเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม“ผู้รับทุน" จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบของ "ผู้ให้ทุน" ให้ครบถ้วน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว "ผู้รับทุน" ไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืน

ข้อ 2 หาก “ผู้ได้รับทุน” ไม่ศึกษาในคณะ / สาขาวิชาตามที่ได้รับทุนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนไปศึกษาในคณะ / สาขาวิชาอื่นนอกจากที่ตกลงกัน มหาวิทยาลัยสามารถระงับและยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ “ผู้ได้รับทุน”  จะต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาคณะ / สาขาวิชาต่างๆที่ “ผู้ได้รับทุน” ได้เปลี่ยนไปศึกษาเองทั้งหมด

ข้อ 3  “ผู้ได้รับทุน” จะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะตั้งใจศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ข้อ 4 “ผู้ได้รับทุน” จะต้องศึกษาให้ได้ระดับคะแนนสะสม (Cum. G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ข้อ 5 ในระหว่างการศึกษา “ผู้ได้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆเองในกรณีดังต่อไปนี้

5.1 หน่วยกิตสะสมที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด

5.2 “ผู้ได้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต และ/หรือ รายวิชาที่มีหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งที่มีหน่วยกิตและที่ไม่มีหน่วยกิต หาก “ผู้ได้รับทุน” เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) รายวิชาใดๆ

5.3 “ผู้ได้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป

5.4 ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

5.5 ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศ

5.6 ค่าหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อ 6 “ผู้ได้รับทุน”  จะต้องเริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเท่านั้น หาก “ผู้รับทุน” เริ่มลงทะเบียนใน ภาคการศึกษาอื่น “ผู้ให้ทุน” สามารถระงับและยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้รับทุน” ทราบล่วงหน้า

ข้อ 7 “ผู้ได้รับทุน” จะต้องช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมง / 1 ปีการศึกษา และ “ผู้ได้รับทุน” จะต้องทำรายงานสรุปวิชาเรียน จำนวน 1 วิชา ต่อภาคการศึกษาตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

ข้อ 8 มหาวิทยาลัยจะขอตัดสิทธิ์ “ผู้ได้รับทุน” ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

ข้อ 9 เมื่อ “ผู้ได้รับทุน” ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกสัญญาทุน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ “ผู้ได้รับทุน” ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ข้อ 10 ในกรณีที่ “ผู้ได้รับทุน” ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ในภาคการศึกษาใดต่ำกว่า 2.50 แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้บอกเลิกสัญญา และ “ผู้ได้รับทุน” ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลัง มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกสัญญาให้ทุนการศึกษาได้ทันที และ “ผู้ได้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วในภาคการศึกษาต่อจากภาคการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ด้วยตนเองทั้งหมด

ข้อ 11 เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง “ผู้ได้รับทุน” ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่ มหาวิทยาลัย ยกเว้นเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยทุจริตของ  “ผู้ได้รับทุน”

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันทีหากพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผู้ได้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
Last Updated ( Friday, 22 August 2014 09:36 )