VDO Highlight

You are here: Home เงื่อนไขการให้ทุน

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

E-mail Print PDF

ข้อ 1  “ผู้ให้ทุน” ตกลงให้ทุนการศึกษา และ “ผู้รับทุน” ตกลงรับทุนการศึกษา เพื่อให้ "ผู้รับทุน" ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะ………………………………….….สาขาวิชา………….………………ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่ง "ผู้รับทุน" จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระเฉพาะค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่ “ผู้ให้ทุน” กำหนดเท่านั้น โดย “ผู้รับทุน" จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามระเบียบของ "ผู้ให้ทุน" ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงที่ระบุไว้ใน ข้อ 9 "ผู้รับทุน" จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระด้วยตนเอง

ข้อ 2 “ผู้รับทุน” สัญญาว่าจะศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่ตกลง กับ “ผู้ให้ทุน” ตามสัญญา นี้เท่านั้น

ข้อ 3 หาก “ผู้รับทุน” ไม่ศึกษาในคณะ / สาขาวิชาตามที่ได้รับทุนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนไปศึกษาในคณะ / สาขาวิชาอื่นนอกจากที่ตกลงกัน “ผู้ให้ทุน” สามารถระงับ และ / หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้รับทุน” ทราบล่วงหน้า และ “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาคณะ / สาขาวิชาต่างๆที่ “ผู้รับทุน” ได้เปลี่ยนไปศึกษาเองทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้ทุน”

ข้อ 4 “ผู้รับทุน” สัญญาว่าจะประพฤติตนให้เรียบร้อย มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ “ผู้ให้ทุน” อย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะตั้งใจศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของ “ผู้ให้ทุน”

ข้อ 5 “ผู้รับทุน” จะต้องศึกษาให้ได้ระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ในกรณีที่ “ผู้รับทุน” ได้ระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ต่ำกว่า 2.50 แต่ “ผู้ให้ทุน” ยังมิได้บอกเลิกสัญญา และ “ผู้รับทุน” ได้ใช้ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เมื่อ “ผู้ให้ทุน” พบภายหลัง “ผู้ให้ทุน” สามารถยกเลิกสัญญาให้ทุนการศึกษาได้ทันที และ “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบชำระค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนนั้น คืนให้แก่ “ผู้ให้ทุน”

ทั้งนี้หน่วยกิตในรายวิชาที่ “ผู้รับทุน” ได้ลงทะเบียนเรียนในระหว่างที่ระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ต่ำกว่า 2.50 จะถูกนับรวมในหน่วยกิตสะสมที่ “ผู้ให้ทุน” จะยกเว้นให้

ข้อ 6 “ผู้รับทุน” จะต้องช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานต่างๆ ของ  “ผู้ให้ทุน” ตามระยะเวลาและเงื่อนไข ที่ “ผู้ให้ทุน” กำหนด และ “ผู้รับทุน” จะต้องทำรายงานสรุปวิชาเรียน ตามที่ “ผู้ให้ทุน” กำหนด จำนวน 1 วิชา ต่อภาคการศึกษา

ข้อ 7 “ผู้ให้ทุน” จะเริ่มยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ “ผู้รับทุน” ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ข้อ 8 “ผู้ให้ทุน” จะตัดสิทธิ์ และ “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ตัดสิทธิ์ของผู้รับทุนในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาใดๆ สำหรับ “ผู้รับทุน”

ข้อ 9 “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้

9.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Intensive course)

9.2 ค่าหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน

9.3 ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งที่มีหน่วยกิตและที่ไม่มีหน่วยกิต หาก “ผู้รับทุน” เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่สอบไม่ผ่านหรือเพิกถอน ต้องลงทะเบียนซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section)

9.4 ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีไปศึกษายังต่างประเทศ หรือค่าหน่วยกิตของรายวิชาใดๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ ค่าบำรุงห้องปฎิบัติการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าโครงงาน และค่าธรรมเนียมวิชาฝึกฝนทักษะทางดนตรี (แบบตัวต่อตัว)

9.5 ค่าหน่วยกิตในรายวิชา ที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด

ข้อ 10 “ผู้รับทุน” ได้ใช้ค่าหน่วยกิตของ “ผู้ให้ทุน” ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) จะถือว่า “ผู้รับทุน” ได้ใช้หน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ แล้ว แม้นจะภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้ทุน”

ข้อ 11 เมื่อ “ผู้รับทุน” ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกสัญญาทุน “ผู้ให้ทุน” จะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ “ผู้รับทุน” ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ข้อ 12 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง "ผู้รับทุน" ไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่ "ผู้ให้ทุน" เว้นแต่สัญญาสิ้นสุดลงอันเกิดจากการกระทำโดยทุจริตของ “ผู้รับทุน”

“ผู้ให้ทุน” มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันทีหากพิจารณาแล้วเห็นว่า “ผู้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
Last Updated ( Wednesday, 25 March 2015 10:19 )